"Vårt fokus är hälsa för individ och företag!"

 

 
 

Konflikthantering

Meningsskiljaktigheter och irritationer är vardagliga och naturliga företeelser i individers och gruppers liv, men de kan hanteras på många olika sätt. De flesta konflikter hanteras utan utomståendes hjälp. Konflikter som tillåts glida in i destruktiva banor kan få negativa konsekvenser, såväl för individen som för verksamheten. Hjälp och stöd krävs då för att en objektiv bedömning och hantering av konflikten ska vara möjlig. 


Dina relationer, såväl på arbetet som privat är avgörande för hur du hanterar konflikter. Dina prestationer tillsammans med människor i din omgivning påverkas av hur du mår. Det finns alltid en förklaring till vårt beteende, men vi är inte alltid medvetna om sambanden. Som chef eller ledare är det viktigt att bidra till en kultur som präglas av samarbete och kommunikation. För att uppnå det krävs god beredskap för att hantera konflikter. 

Konflikthantering kan erbjudas för både mindre och större arbetsgrupper. 


Om det saknas öppenhet och trygghet i en arbetsgrupp, om modet att föra en rak och ärlig kommunikation sviker medarbetarna då rekommenderar vi att en kartläggning av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön genomförs. Det är ett mycket konstruktivt och effektivt sätt att arbeta på, där varje medarbetares delaktighet, styrkor och rädslor undersöks. 


Vår erfarenhet är att man, genom förtroendefulla samtal med berörda medarbetare, når en öppenhet och en uppriktig önskan om en förbättrad organisatorisk och social arbetsmiljö. Samtalen resulterar i ett värdefullt material som man sedan kan arbeta vidare med på ett konkret och konstruktivt sätt. Förslag på åtgärder lämnas alltid, vilket till exempel kan innebära rekommendationer om handledning, arbetslagsutveckling, chefsstöd eller samtalsstöd.